به صفحه قوم شيخ محمد روحاني خوش

 امديد

              اين صفحه فعلان در حال ابادئ است

     بزودئ شما خواهيد توانست اينجا معلومات راجع به قوم مردم زندگئ

                   تاريخ وشورايئ سرتاسري قوم شيخ محمد روحاني بدست  بياوريد